APA - Escola pública

Associació de Pares d'Alumnes per a l'Ensenyament del Català, a l'escola pública
Association de Parents d'Élèves pour l'Enseignement du Catalan, à l'école publique

APA est une Association de Parents d'Élèves habilitée par l'Inspection Académique

vendredi 16 janvier 2015

Les classes bilingües català-francès - Balanç obligatori, per tenir un futur escolar.Als  anys  propers,  com  ho  va  fer    Sant  Assiscle  a  la  primavera  passada,     anem  a  celebrar  els  20
anys de les  diferents línies bilingües de les escoles públiques a Catalunya Nord.

Catalunya  Nord  no va ser   precursor,  daltres    territoris  a nivell  estatal  ja havien  engegat  la integració de la llengua   en les carreres bilingües. Avui dia no ens podem estalviar   una mirada sobre  el camí fet. Sense  diagnòstic,  no trobarem  la manera  dampliar  el nombre  dalumnes  a classes bilingües i de millorar el nivell de competències. Sense objectius clars, no podrem, en el futur, justificar llur existència.

Avui  dia,  els alumnes  representen    un 6%  de l’ alumnat  escolaritzat  a l’escola  pública  (311 anys). El creixement és lent però continu. Queda clar, com sha vist en altres regions, que sha de superar  la ratlla del 10% per una millor visibilitat  en el conjunt  educatiu  de Catalunya  Nord. Superat el 10%, els efectes seran notables a nivell de les publicacions pedagògiques com tam duna millor presència dins lorganigrama acadèmic. No quedarà com una pràctica marginal.

Recordem que un terç dels pares desitgen una educació bilingüe per llurs fills, un marge molt important  queda  per  investir.  Quan  sabem  que  hi  ha  grups  escolars  de  16  classes  i  més,  a l’entorn de Perpinyà, que no tenen ni una classe bilingüe, les futures creacions són fàcils  de localitzar.  Només obrint en els grups escolars importants,  podríem superar el 20% dalumnes bilingües en el servei públic deducació.

El temps dexposició a les llengües català i francès, a l’escola pública va ser determinat en funció de criteris  polítics  i no pedagògics.  LEstat  va descartar  imperialment  les classes  immersives amb l’únic criteri que la llengua francesa no podia tenir un horari inferior  a la llengua catalana.  Dos exemples poden invalidar aquesta tria:
-­‐      Les  escoles  franceses  a  l’estranger  apliquen  un  horari    en  llengua  francesa  que  és  molt semblant  als  horaris  immersius  i  expliquen  que  l’escolarització  es  fa  sense  prejudici  per  la llengua nacional del país !
 Si  considerem  el  temps  dexposició  a  la  llengua,  un  alumne  de  les  classes  bilingües  té  només
10% de seu temps anual dactivitats escolars i extraescolars en català ( les classes immersives un
18%).  Els  territoris  amb  llengües  “regionals”    tenen  un  ús  escàs  dins  la  societat  i    com  a  conseqüència daquest ús insuficient, la llengua “regional” a nivell de les famílies queda molt restringida pel fet de no tenir expressions en l’espai públic. No hi ha cap perill de marginalització de la llengua francesa.

Les competències en llengua són relacionades en part amb el temps dexposició a la llengua però tam  amb  els  nivells  de  competència  previstos.  Un  nivell  baix  en  llengua  catalana  per  les classes  bilingües  correspondria   a  una  capacitat  prop  dels  nivells  de  l’ensenyament   de  les llengües  estrangeres  a  l’escola  primària.  Ladministració   tindria  fàcil,  llavors,  de  fondre  el dispositiu bilingüe dins un aprenentatge d’iniciació.
Un  nivell  més  elevat,  amb  exigències  quantificables,  requereix  uns  mestres  motivats,  nhi  ha molts,  i  coordinats  des  de  la  maternal  fins  al  final  del  cicle  III.  Els  nous  ritmes  escolars  generalitzats des de 2014 no  faciliten   la tasca dels mestres per realitzar la distribució horària de les assignatures.

Si els tres pilars dun ús de la llengua són l’espai públic, l’escola i les famílies, només realitzant l’un dels tres, la llengua té un passat notable. Amb dos pilars, la llengua té una presència efectiva i  amb els tres pilars, la llengua catalana tindria perspectives de futur. Si l’escola no pot realitzar la  tasca dels dos altres pilars, hem de fer que totes les condicions siguin reunides per assolir el nivell desitjat, el de donar als alumnes la possibilitat de ser locutors amb una bona competència escrita.


                                                                                                               Joan Jaume Prost         Gener de 2015